feedback
评价本网页


需要帮助?电流检测放大器

High voltage, high resolution, bidirectional current sense amplifiers.

9 显示的产品(0 筛选出的产品)   9 Orderable Parts  
Compliance  
Status  
Gain (V/V)  
Gain Error Max (%)  
GBW Typ (MHz)  
VIOMax (mV)  
VIODrift Max (µV/°C)  
隐藏这些参数
增加/移除
参数
显示这些参数
栏顺序
  
  
  
方便打印的版本
PDF 格式
Excel格式
CSV制式
全部重设
清除筛选
快速筛选
定制表格
表格变换
输出
参数筛选视频教程
页面尺寸: 
1 - 9 of 9    [  1 ]  
Select Product Data Sheet Compliance Status Description Channels Gain (V/V) Gain Error Max (%) VccMin (V) VccMax (V) VCM (V) IDTyp (mA) GBW Typ (MHz) VIOMax (mV) VIODrift Max (µV/°C) Package Type
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
Select Product Data Sheet Compliance Status Description Channels Gain (V/V) Gain Error Max (%) VccMin (V) VccMax (V) VCM (V) IDTyp (mA) GBW Typ (MHz) VIOMax (mV) VIODrift Max (µV/°C) Package Type
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
Pb-free
Halide free
 Product Preview     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
1000
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.01
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS212SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Product Preview     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
1000
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.01
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
Pb-free
Halide free
 Product Preview     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
50
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.1
±0.100
1.5
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS213SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Product Preview     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
50
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.1
±0.100
1.5
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
Pb-free
Halide free
 Product Preview     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
100
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.06
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS214SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Product Preview     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
100
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.06
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
Pb-free
Halide free
 Product Preview     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
75
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.05
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS215SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Product Preview     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
75
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.05
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1.5% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
50
±1.5
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.1
±0.150
2
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS199A1SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1.5% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
50
±1.5
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.1
±0.150
2
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1.5% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
100
±1.5
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.06
±0.150
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS199A2SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1.5% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
100
±1.5
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.06
±0.150
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1.5% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
200
±1.5
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.04
±0.150
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS199A3SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1.5% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
200
±1.5
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.04
±0.150
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
200
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.04
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS210SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
200
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.04
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
500
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.025
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
  NCS211SQT2G  
Pb-free
Halide free
 Active     Current Sense Amplifier, 1% Max. Gain Error, Bi-Directional Zero-Drift, -0.3V to 26V CMIVR 
1
500
±1
2.7
26
-0.3 to 26
0.065
0.025
±0.060
0.6
SC-88-6 / SC-70-6 / SOT-363-6
 
页面尺寸: 
1 - 9 of 9    [  1 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/