feedback
评价本网页


需要帮助?调谐二极管

频率控制二极管

安森美半导体提供调谐二极管,用于频率控制和频率调谐电路。

8 显示的产品(0 筛选出的产品)   8 Orderable Parts  
VRRM Min (V)  
Ct1 Min  
Ct1 Max  
Q Min  
Package Type  
隐藏这些参数
增加/移除
参数
显示这些参数
栏顺序
  
  
  
方便打印的版本
PDF 格式
Excel格式
CSV制式
全部重设
清除筛选
快速筛选
定制表格
表格变换
输出
参数筛选视频教程
页面尺寸: 
1 - 8 of 8    [  1 ]  
Select Product Data Sheet Compliance Status Description VRRM Min (V) Ct1 Min Ct1 Max Q Min Package Type
  
 
 
 
 
 
               
Select Product Data Sheet Compliance Status Description VRRM Min (V) Ct1 Min Ct1 Max Q Min Package Type
  
 
 
 
 
 
               
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=4.6, Q=60, Monolithic Dual 
16
18.72
25.11
60
SC-59-3 / CP-3
  SVC203C-TB-E  
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=4.6, Q=60, Monolithic Dual 
16
18.72
25.11
60
SC-59-3 / CP-3
 
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=1.65, Q=100, Monolithic Dual CP 
16
25.1
28.2
100
SC-59-3 / CP-3
  SVC230-TB-E  
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=1.65, Q=100, Monolithic Dual CP 
16
25.1
28.2
100
SC-59-3 / CP-3
 
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=5.0, Q=70, Monolithic Dual CP 
16
35.14
41.98
70
SC-59-3 / CP-3
  SVC236-TB-E  
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=5.0, Q=70, Monolithic Dual CP 
16
35.14
41.98
70
SC-59-3 / CP-3
 
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=1.65, Q=100, Monolithic Dual MCPH3 
16
25.1
28.2
100
SC-70FL / MCPH-3
  SVC270-TL-E  
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=1.65, Q=100, Monolithic Dual MCPH3 
16
25.1
28.2
100
SC-70FL / MCPH-3
 
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 14V, 50nA, CR=2.3, Q=150, Monolithic Dual MCPH3 
14
14.07
18.55
150
SC-70FL / MCPH-3
  SVC272-TL-E  
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 14V, 50nA, CR=2.3, Q=150, Monolithic Dual MCPH3 
14
14.07
18.55
150
SC-70FL / MCPH-3
 
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=3.1, Q=100, Monolithic Dual MCPH3 
16
25.5
33.61
100
SC-70FL / MCPH-3
  SVC276-TL-E  
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=3.1, Q=100, Monolithic Dual MCPH3 
16
25.5
33.61
100
SC-70FL / MCPH-3
 
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=6.0, rs=0.8Ω, Single MCPH3 
16
3.4
4.6
 
SC-70FL / MCPH-3
  SVC704-TL-E  
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 16V, 50nA, CR=6.0, rs=0.8Ω, Single MCPH3 
16
3.4
4.6
 
SC-70FL / MCPH-3
 
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 15V, 20nA, CR=4.8, rs=1.6Ω, Single MCPH3 
15
3.5
4.8
 
SC-70FL / MCPH-3
  SVC710-TL-E  
Pb-free
 Active     Varactor Diode, 15V, 20nA, CR=4.8, rs=1.6Ω, Single MCPH3 
15
3.5
4.8
 
SC-70FL / MCPH-3
 
页面尺寸: 
1 - 8 of 8    [  1 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 
 
 
 

/